Sla over en ga direcht naar de inhoud van deze pagina

Actueel


12-03-2021

CO₂ vastlegging lelieteelt.

De tuinlelies die wij telen zijn niet alleen mooi maar omdat ze, als ze goed verzorgd worden, eindeloos lang blijven groeien en zich op diverse manieren kunnen vermeerderen leggen ze blijvend CO₂ vast. In onderstaand rekenvoorbeeld wordt duidelijk hoeveel CO₂ wij ieder jaar met de teelt van onze lelies vastleggen.

Wij telen 110 ha lelies. Daar komt 110 x 2.268 = 249.480 kg vastgelegde organische droge stof vanaf. Op deze manier leggen wij ieder jaar in het geoogste product 286.902 kg CO₂ vast. Daarnaast zorgen de gewasresten van de lelies die na de oogst op het veld achterblijven voor een effectieve organische stof toename van 450 kg EOS / ha. Deze organische stof bevorderd verschillende belangrijke functies in de bodem. Organische stof vormt de belangrijkste voedselbron voor alle bodemorganismen die afhankelijk zijn van organisch materiaal voor hun energie- en voedselvoorziening. Organische stof speelt een zeer belangrijke rol in de bodemvruchtbaarheid. Dat geldt voor de levering van nutriënten, de vocht- en luchthuishouding en voor de bodemstructuur. Organische stof speelt ook een rol bij de temperatuur van de bodem. Organische stof in de bodem is donker van kleur en neemt daardoor gemakkelijk warmte op, daardoor warmen donker gekleurde bodems in het voorjaar eerder op dan licht gekleurde bodems.

Een veld OT lelies bezig met het vastleggen van CO2

Het mooie is dat de door ons geteelde en verkochte bollen voor 95% bestemd zijn voor tuin- en parkbeplanting dus de vastgelegde CO₂ komt na verkoop niet vrij maar de door ons verkochte bollen leggen daarentegen in de diverse tuin- en parkbeplantingen na aanplant nog vele jaren weer CO₂ vast omdat ze daar door blijven groeien.

OT lelie na 5 jaar

Toelichting berekening vastgelegde CO₂ per hectare:

Gegeven: Veel landbouwgewassen zijn gekweekt om een hoge productie te leveren en zij assimileren daardoor veel CO₂. Berekeningen leren dat een goed gewas suikerbieten met een productie van 65 ton bieten, 40 ton loof en 30 ton wortels per hectare, circa 23 ton droge stof produceert. Met deze productie wordt per hectare circa 7.500 kg C opgenomen of ca 20.000 kg CO₂. Het verschil tussen 7.500 en 20.000kg is de zuurstof die grotendeels terugkomt in het milieu.

Lelie Pink Perfection bollen na 5 jaar groei.

Ter illustratie van de waarde van deze getallen voor het milieu kunnen we berekenen dat een gemiddelde particuliere autorijder die per jaar ongeveer 1000 liter benzine gebruikt (12 tot 15.000 km per jaar), een uitstoot heeft van circa 750 kg C of 2.000 kg CO₂. Populair kunnen we dan stellen dat één hectare suikerbieten ongeveer evenveel CO₂ bindt als tien auto's per jaar produceren. Berekeningen leren verder dat het gewas suikerbieten niet alleen aan de top staat voor het koolstof-bindend vermogen. Een goed gewas wintertarwe en maïs blijft hier niet veel bij achter en ook goed grasland kan een hoog droge stof- en daarmee een hoog koolstof-bindend vermogen geven. Onze landbouw zorgt er dus voor dat een belangrijk deel van de CO₂ uitstoot weerwordt gebonden.

Bron: https://www.trouw.nl/home/biet-bindt-kooldioxyde-beter-dan-bos~a64c0fdc/

Gegeven: Bij circa23 ton droge stof wordt 7500 kg C opgenomen of ca 20.000 kg CO₂
=> 23.000 kg = ca 20.000 kg CO₂
=> 1 kg droge stof = 1,15 kg CO₂

Gegeven: Lelieresten bevatten 21% droge stof* (bron KAVB energie_uit_bloembolresten (1).pdf)

Gegeven: 932 ha lelies geeft 10.067 ton geoogst product (bron https://www.greenportnhn.nl/sites/default/files/nieuws/rapport_agrarische_vervoersstromen_greenport_nhn.pdf) dit is 10,8 ton per ha ofwel 10.800 kg per ha. Dit komt overeen met 2.268 kg droge stof per hectare (21%)

Gegeven: Daarnaast geven tulpen, lelies, hyacinten en narcissen respectievelijk ongeveer 3.670, 3.860,2.400 en 1.320 kg droge stof aan reststromen per ha. (bron http://edepot.wur.nl/294191 )

* Droge stofgehalte

In een veldvochtig monster wordt het vochtgehalte bepaald door verhoging van de temperatuur

waardoor het water en ander vluchtige stoffen m.u.v. kristalwater uit het monster verdwijnen. Het

massaverschil tussen voor en na het drogen is een maat voor het vochtgehalte. Dit kan omgerekend

worden naar het droge stofgehalte.

Gegeven: Lelie effectieve organische stof** levering per hectare per jaar is 450 kg

** Organischestof

Het monster wordt eerst gedroogd en daarna bij 550 °C gegloeid. Het massa verschil tussen voor en

na het gloeien is een maat voor het gloeiverlies. Het organisch stof gehalte wordt verkregen uit het

gloeiverlies na een correctie voor het lutumgehalte.

« Terug naar Actueel