Sla over en ga direcht naar de inhoud van deze pagina

« Over ons

Maatschappelijk verantwoord ondernemen:

Bij ons bedrijf hechten wij veel waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hierbij streven wij naar een duurzame bedrijfsvoering die bijdraagt aan het behoud van het milieu, de gezondheid van onze medewerkers en de ontwikkeling van de jongere generatie werknemers.

Om dit te realiseren hebben wij ons aangesloten bij verschillende initiatieven en certificeringen, waaronder Duurzame bollenteelt Drenthe (via onze contractkweker), MPS ABC registratie, Global GAP en SBB. Daarnaast leggen wij met ons product jaarlijks ongeveer 3 ton CO2 permanent vast in ons product en gebruiken we alleen groene elektriciteit opgewekt uit windenergie.

Duurzame bollenteelt Drenthe is een initiatief waarin overheden, de telers en sector, teeltadviseurs en onderzoekers intensief samenwerken om de bollenteelt structureel duurzamer te maken met een lage impact op het milieu. Door middel van experimenten op praktijkschaal en meerjarige proeven worden nieuwe methodes en systemen getest, die sterk bijdragen aan het verlagen van de milieubelasting. Omwonenden, belangstellenden en bewonersgroepen worden nauw betrokken bij de resultaten en regelmatig op de hoogte gebracht van de voortgang.

MPS ABC registratie is een certificering voor duurzame productie, waarbij onder andere wordt gekeken naar het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, energieverbruik en afvalverwerking. Met deze certificering tonen wij aan dat wij op een duurzame manier onze lelie bollen telen en onze impact op het milieu beperken.

Daarnaast hebben wij ons ook geregistreerd bij Global GAP, een certificering die zich richt op voedselveiligheid, duurzaamheid en sociale aspecten van de productie. Hiermee laten wij zien dat wij ons inzetten voor verantwoorde teelt en productie van onze lelie bollen.

Naast deze certificeringen zijn wij ook actief als leerbedrijf voor jongeren. Wij vinden het belangrijk om jongeren de kans te geven om ervaring op te doen in de agrarische sector en zich te ontwikkelen op persoonlijk en professioneel vlak. Door jongeren op te leiden en te begeleiden dragen wij bij aan de toekomst van de agrarische sector en helpen wij jongeren bij het ontwikkelen van belangrijke vaardigheden en kennis. Daarom zijn we deelnemer van de SBB.

De SBB is een Nederlandse organisatie die zich richt op de samenwerking tussen het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven. SBB is verantwoordelijk voor het erkennen en begeleiden van leerbedrijven, het ontwikkelen van kwalificatiedossiers en het adviseren van de overheid over de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Ook ondersteunt SBB scholen en bedrijven bij het vormgeven van stages en leerbanen voor studenten in het middelbaar beroepsonderwijs en het praktijkonderwijs. Het doel van SBB is om de kwaliteit van het beroepsonderwijs te verbeteren en de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt te versterken.

CO2 vastlegging: De leliebloembollenteelt van Lily Company BV slaat jaarlijks 286.902 kg CO2 permanent op in de bloembollenproductie van 110 hectare lelies. Deze leliebollen worden verkocht voor tuin- en parkbeplanting en daarom blijven de bloembollen CO2 vastleggen, wat bijdraagt aan de opgeslagen hoeveelheid. Lelieresten bevatten 21% droge stof en lelies leveren 2.268 kg droge stof per hectare op, met 450 kg effectieve organische stof per hectare per jaar.

Kortom, door deel te nemen aan Duurzame bollenteelt Drenthe, MPS ABC registratie en Global GAP en als leerbedrijf voor jongeren te fungeren en de permanente CO2 vastlegging laten wij zien dat wij ons als lelie bollen teeltbedrijf actief inzetten voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en bijdragen aan een duurzame toekomst.